CẦN SỰ GIÚP ĐỠ
Quỹ Hỗ trợ Cộng đồng Lawrence S.Ting

Quỹ Hỗ trợ Cộng đồng Lawrence S.Ting được thành lập theo Quyết định Số 5971/QĐ- UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành ngày 25 tháng 11 ngày 2005. Quỹ có tên tiếng Anh là Lawrence S.Ting Memorial Fund.

Quỹ Hỗ trợ Cộng đồng Lawrence S.Ting là quỹ xã hội, phi lợi nhuận, hoạt động theo nguyên tắc tự tạo vốn trên cơ sở vận động tài trợ và đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước nhằm mục đích hỗ trợ trong lĩnh vực y tế, giáo dục- đào tạo đồng thời góp phần cải thiện cơ sở hạ tầng công cộng ở những vùng còn khó khăn trên địa bàn thành phố.

Quỹ Hỗ trợ Cộng đồng Lawrence S.Ting có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại ngân hàng hoặc Kho bạc Nhà nước thành phố.

Quỹ chịu sự quản lý Nhà nước về tài chính và chuyên môn nghiệp vụ của các Sở ngành chức năng có liên quan.

Trụ sở của Quỹ đặt tại Lầu 11, Tòa nhà Lawrence S.Ting số 801 đường Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh. 


                     

Nhiệm vụ của Quỹ Hỗ trợ Cộng đồng Lawrence S.Ting

1.       Tổ chức vận động và tiếp nhận các nguồn tài trợ hợp pháp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để tiến hành hỗ trợ vật chất, tài chính trong lĩnh vực y tế, giáo dục đào tạo, các dự án xây dựng, nâng cấp cơ sở hạ tầng công cộng ( cầu đường nông thôn, trường học, cơ sở y tế, nhà vệ sinh, giếng nước sạch…) ở những vùng còn khó khăn trên địa bàn thành phố, phù hợp với mục tiêu hoạt động của Quỹ.

2.       Quản lý và sử dụng nguồn vốn của Quỹ đúng mục đích, đối tượng và có hiệu quả. Báo cáo tình hình, kết quả hoạt động của Quỹ cho Ủy ban Nhân dân thành phố và cơ quan chức năng của Nhà nước theo qui định.

Quỹ Hỗ trợ Cộng đồng Lawrence S.Ting được thành lập theo Quyết định Số 5971/QĐ- UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành ngày 25 tháng 11 ngày 2005. Quỹ có tên tiếng Anh là Lawrence S.Ting Memorial Fund.

Thông tin lên hệ
Quỹ Hỗ trợ Cộng đồng Lawrence S.Ting
Địa chỉ: Lầu 11, Tòa nhà Lawrence S.Ting số 801 đường Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.
Email: lawrencetingfund@yahoo.com